Zasady ochrony prywatności dotyczące treści generowanych przez użytkownika

Pernod Ricard SA, spółka prawa francuskiego z siedzibą pod adresem 5, cours Paul Ricard — 75008 Paryż, Francja; z kapitałem zakładowym w wysokości 411 403 467,60 EUR, szanuje prawo użytkownika do prywatności, gdy zdecyduje się on zezwolić nam na wykorzystanie swoich treści społecznościowych („treści społecznościowe”) poprzez odpowiedź z hasztagiem #YesHavanaClub. Niniejsze zasady ochrony prywatności dotyczące treści generowanych przez użytkownika („Zasady ochrony prywatności”) informują o tym, w jaki sposób Pernod Ricard („Pernod Ricard”, „my” lub „nasz”) gromadzi, przechowuje, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe, przekazywane nam przez użytkowników za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych i witryny dostępnej pod adresem www.havana-club.com („witryna”).

Przed upoważnieniem nas do korzystania ze swoich społecznościowych prosimy o uważne przeczytanie niniejszych Zasad ochrony prywatności. Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, nie powinien zezwalać nam na korzystanie ze swoich mediów społecznościowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Zasadach ochrony prywatności. Powiadomimy użytkownika o takich zmianach poprzez zamieszczenie ich w Zasadach ochrony prywatności. Z tego względu zachęcamy użytkownika do zapoznania się z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności za każdym razem, gdy udziela zgody lub upoważnienia na zamieszczenie swoich treści społecznościowych.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkownika podczas udzielania upoważnienia do wykorzystania swoich treści społecznościowych jest Pernod Ricard.

1. JAKIE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA GROMADZIMY I W JAKI SPOSÓB?

Na potrzeby niniejszych Zasad ochrony prywatności określenie „dane osobowe” oznacza wszelkie informacje, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika lub kontaktowania się z użytkownikiem w związku z wykorzystaniem jego treści społecznościowych. Informacje te obejmują takie dane, jak nazwa użytkownika, jego wizerunek, głos lub inne dane identyfikacyjne.

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie w oparciu o świadomą wiedzę użytkownika, jak opisano w niniejszych Zasadach ochrony prywatności (gdy użytkownik upoważnia nas do korzystania ze swoich treści społecznościowych).

 2. W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane w celu umożliwienia nam korzystania z treści społecznościowych użytkownika.

3. CO SIĘ STANIE, JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZECHCE PODAĆ SWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie przekazywać danych osobowych na żądanie, nie będziemy mogli korzystać z jego treści społecznościowych.

4. KOMU UJAWNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA I DLACZEGO?

Pernod Ricard nigdy nie będzie udostępniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim spoza Grupy Pernod Ricard (zgodnie z definicją poniżej), które zamierzają wykorzystać je do celów marketingu bezpośredniego, chyba że wyraźnie o tym poinformujemy, a użytkownik wyrazi na to zgodę.

Pernod Ricard może udostępniać dane osobowe użytkownika w celach wymienionych w punkcie 2 swoim spółkom zależnym, to znaczy spółkom, nad którymi Pernod Ricard sprawuje kontrolę poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność (łącznie Grupa Pernod Ricard”), w szczególności w następujących okolicznościach: informacje, które zbieramy zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności, mogą pochodzić od podmiotu, któremu użytkownik je przekazuje, ale mogą być również udostępniane, pod warunkiem uzyskania jego zgody, za pośrednictwem tego podmiotu innym podmiotom Grupy Pernod Ricard w celu wykorzystania treści społecznościowych użytkownika.  Jeśli użytkownik chce się sprzeciwić takiemu wykorzystaniu jego danych, powinien skierować swoją prośbę w sposób wskazany w punkcie 8 niniejszych Zasad ochrony prywatności, podając swoje imię i nazwisko oraz sprzeciw wobec udostępniania przez nas informacji wszystkim lub niektórym podmiotom Grupy Pernod Ricard oraz wobec otrzymywania od nich informacji marketingowych.

Pernod Ricard może również udostępniać dane osobowe użytkownika stronom trzecim, ale jest to możliwe wyłącznie w następujących okolicznościach:

  • Możemy korzystać z usług dostawców usług, agentów lub wykonawców w celu zapewnienia wsparcia wewnętrznych operacji związanych z wykorzystywaniem przez nas treści społecznościowych użytkownika. Każda taka strona trzecia musi przez cały czas zapewnić taki sam poziom bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika jak Pernod Ricard, a jeżeli jest to wymagane, jest związana umową prawną nakazującą zapewnić poufność i bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Pernod Ricard.
  • Możemy również ujawniać dane osobowe użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli w dobrej wierze uznamy, że takie działanie jest konieczne w celu przestrzegania procedur prawnych, udzielenia odpowiedzi na jakiekolwiek roszczenia lub ochrony bezpieczeństwa bądź praw Pernod Ricard, jej klientów lub społeczeństwa.
  • W przypadku fuzji lub przejęcia całości lub części Pernod Ricard przez inną firmę albo w przypadku sprzedaży lub zbycia przez Pernod Ricard całości lub części przedsiębiorstwa Pernod Ricard nabywca będzie mieć dostęp do informacji przechowywanych w ramach przedsiębiorstwa Pernod Ricard, które mogą obejmować dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Analogicznie dane osobowe mogą być przekazywane w ramach reorganizacji spółki, postępowania upadłościowego lub innego podobnego zdarzenia, jeżeli zezwalają na to obowiązujące przepisy i jeśli odbywa się to zgodnie z nimi.

5. CZY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW SĄ WYSYŁANE DO ODBIORCÓW W INNYCH KRAJACH I DLACZEGO?

Pernod Ricard jest organizacją globalną, a dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane za granicę. Mogą one być przesyłane do krajów, w których obowiązują inne przepisy dotyczące ochrony danych niż w kraju, z którego zostały przesłane. Dane osobowe użytkownika mogą być również przesyłane między różnymi firmami Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Pernod Ricard podejmuje odpowiednie środki w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych zarówno podczas przekazywania, jak i w miejscu ich odbioru, wdrażając klauzule umowne zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Możemy przechowywać dane osobowe gromadzone w ramach korzystania z treści społecznościowych użytkownika w naszych bazach danych. Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do korzystania z jego treści społecznościowych.

7. JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW?

Pernod Ricard stosuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Działania te obejmują między innymi przechowywanie danych osobowych użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które nie są dostępne publicznie i które są dostępne tylko dla upoważnionych pracowników Grupy Pernod Ricard, naszych przedstawicieli i podwykonawców.

8. JAK UŻYTKOWNIK MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP DO SWOICH DANYCH OSOBOWYCH, MODYFIKOWAĆ JE, USUWAĆ LUB SPRZECIWIĆ SIĘ ICH WYKORZYSTANIU?

Dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas można uzyskać, kontaktując się z działem ochrony prywatności Pernod Ricard pod adresem HC_contact@havana-club.com.

Można również skontaktować się z działem ochrony prywatności w celu wyrażenia następujących wyborów:

  • Użytkownik może zażądać korekty danych osobowych, jeśli są one niedokładne, niekompletne lub nieaktualne, lub prośby o usunięcie danych osobowych.
  • Użytkownik ma również zawsze możliwość nieudostępniania nam swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas jego danych z uzasadnionych powodów. Jednakże w przypadku wybrania tej opcji nie będziemy mogli korzystać z treści społecznościowych użytkownika.

9. JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

W przypadku jakichkolwiek pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszych Zasad ochrony prywatności lub naszych praktyk w zakresie gromadzenia informacji prosimy o wysłanie listu na adres:

Pernod Ricard SA,
5, cours Paul Ricard
CS 50180

75380 Paris Cedex 08
Francja

lub wysłanie wiadomości e-mail na adres: HC_contact@havana-club.com


Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020 r.

DOWIEDZ SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

informacje o nowych projektach, produktach i wydarzeniach

SUBSKRYBUJ BIULETYN