Warunki korzystania z witryny

PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA („WARUNKI UŻYTKOWANIA”) REGULUJĄ KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY INTERNETOWEJ HAVANA CLUB DOSTĘPNEJ POD ADRESEM WWW.HAVANA-CLUB.COM, KTÓRA OBEJMUJE, BEZ OGRANICZEŃ, STRONĘ GŁÓWNĄ ORAZ WSZYSTKIE INNE STRONY W RAMACH TEJ SAMEJ DOMENY NAJWYŻSZEGO POZIOMU, A TAKŻE CAŁĄ ZAWARTĄ W NICH TREŚĆ („WITRYNA”) DOSTARCZANĄ PRZEZ HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A., („HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A.” LUB „MY”). NINIEJSZE WARUNKI MOGĄ ULEC ZMIANIE W DOWOLNYM MOMENCIE BEZ WCZEŚNIEJSZEGO POWIADOMIENIA, POPRZEZ ZAMIESZCZENIE TAKICH ZMIAN W WITRYNIE. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I WYRAŻA ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI, JAK RÓWNIEŻ NA ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI I ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WYRAŻA ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE POWINIEN ODWIEDZAĆ WITRYNY ANI Z NIEJ KORZYSTAĆ. POPRZEZ KORZYSTANIE Z WITRYNY PO KAŻDEJ MODYFIKACJI WARUNKÓW UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA PRZESTRZEGANIE ZMODYFIKOWANYCH WARUNKÓW. INFORMACJA PRAWNA Havana Club („znak”) jest znakiem towarowym należącym do Havana Club Holding S.A.

Wydawca

Niniejsza witryna stanowi własność i jest publikowana przez Pernod Ricard S.A., spółkę zarejestrowaną zgodnie z prawem francuskim pod numerem 582 041 943, o kapitale zakładowym wynoszącym 411 403 467,60 EUR, z siedzibą pod adresem 5, cours Paul Ricard, 75008 Paryż, Francja. Pernod Ricard S.A. jest wyłącznym licencjobiorcą znaku.

 • Tel.: (33) 1 70 93 16 00
 • Adres e-mail: HC_contact@havana-club.com.
 • Redaktorka naczelna: Pauline BLANDIN
 • Firma hostingowa
 • Panthéon – Amazon Web Services, Inc.
 • P.O. Box 81226
 • Seattle, WA 98108-1226
 • Stany Zjednoczone
 • Tel.: + 01 (206) 266-4064

WIEK WYMAGANY DO KORZYSTANIA Z WITRYNY:

Aby można było uzyskać dostęp do witryny lub korzystać z niej w inny sposób, należy osiągnąć wiek uprawniający do kupowania napojów alkoholowych w jurysdykcji zamieszkania lub jurysdykcji, w której uzyskuje się dostęp do witryny. W przeciwnym wypadku należy opuścić witrynę. Jeśli użytkownik jest w odpowiednim wieku, powinien spożywać nasze produkty z umiarem.

W niektórych krajach korzystanie z witryny takiej jak nasza jest zabronione, ponieważ lokalne przepisy ograniczają sprzedaż i/lub promocję napojów alkoholowych. W przypadku korzystania z witryny w kraju, w którym obowiązują takie ograniczenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania. Jeżeli użytkownik nie zna przepisów obowiązujących w jego kraju w tym zakresie, zalecamy opuszczenie niniejszej witryny i skonsultowanie się z prawnikiem przed dalszym korzystaniem z niej.

Niektóre treści zawarte w witrynie mogą być uznane za nieodpowiednie lub obraźliwe. Jeżeli użytkownik uzna jakiekolwiek materiały zamieszczone w witrynie za nieodpowiednie lub obraźliwe, nie powinien odwiedzać witryny.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

Ochrona witryny i jej zawartości poprzez prawa własności intelektualnej

Sama witryna, czyli jej architektura, sposób prezentacji, standardy graficzne i cała zawartość, jak również wszystkie materiały (teksty, wykresy, grafiki, logotypy, rysunki, obrazy itp.) publikowane w witrynie są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi (dalej „elementy chronione”). Jesteśmy właścicielem i/lub autoryzowanym użytkownikiem elementów chronionych.

Użytkownikom zabrania się w szczególności (poniższa lista nie jest wyczerpująca):

— reprodukowania, kopiowania, modyfikowania, tworzenia prac pochodnych, zestawiania, odtwarzania, dystrybuowania, prezentowania, pokazywania, rozpowszechniania, publicznego wyświetlania, przekazywania, transmitowania, publikowania, sprzedawania, przypisywania, sublicencjonowania, przenoszenia, udostępniania stronom trzecim, wprowadzania na rynek, wszystkich lub części elementów chronionych, w jakikolwiek sposób;

— modyfikowania, zmieniania całości lub części elementów chronionych w celu, w szczególności, uzyskania nieuprawnionego dostępu do witryny oraz uzyskiwania dostępu do witryny za pomocą środków innych niż interfejs połączenia z przestrzenią użytkownika, udostępniony w tym celu za pośrednictwem witryny.

Ochrona znaków towarowych

Jesteśmy autoryzowanym użytkownikiem znaku i wszystkich powiązanych z nim logo, etykiet i wzorów pojawiających się w witrynie. Zamieszczenie ich w witrynie nie oznacza udzielenia licencji na ich używanie.

Użytkownik akceptuje ponadto i przyjmuje do wiadomości fakt, że wszelkie pomysły, koncepcje, metody, systemy, projekty, plany, techniki lub inne podobne materiały, które przesyła lub w inny sposób przekazuje do witryny („elementy przesłane”), mogą być przez nas wykorzystane w dowolny sposób, za pomocą dowolnych środków i w ramach dowolnego wsparcia. Użytkownik przyznaje Havana Club International S.A. wyłączne prawa do elementów przesłanych, na nieodwołalnej i nieodpłatnej podstawie do wszystkich celów, w tym między innymi do reprodukcji, takich jak pobieranie, reklama, sprzedaż, licencja, w każdej lub wszystkich dziedzinach, za pomocą jakiejkolwiek metody znanej obecnie lub w przyszłości.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU:

Podczas korzystania z witryny użytkownik może zostać poproszony o podanie określonych informacji na swój temat i na temat korzystania z witryny („informacje o użytkowniku”), a my możemy takie informacje gromadzić. Zasady gromadzenia i wykorzystywania przez Havana Club International S.A. informacji o użytkowniku są określone w Zasadach ochrony prywatności. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, treść i aktualność swoich informacji o użytkowniku.

BRAK POUFNOŚCI:

Użytkownik akceptuje i przyjmuje do wiadomości fakt, że w związku z korzystaniem przez niego z witryny żadne komunikaty ani informacje przesyłane przez niego do witryny lub za jej pośrednictwem nie będą traktowane jako poufne ani zastrzeżone.

ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW:

Użytkownik gwarantuje i akceptuje fakt, że podczas korzystania z witryny nie może przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani w inny sposób upubliczniać za pośrednictwem witryny materiałów, które: (a) są chronione prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, ani dzieł pochodnych powstałych na ich podstawie, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym dokumencie lub jeśli uzyskał na to uprzednią zgodę właściciela praw autorskich; (b) są niezgodne z prawem, mają charakter zastraszający, nękający, bluźnierczy, mają charakter czynu zabronionego, charakter zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, oszczerczy, wprowadzający w błąd, są nieprawdziwe, zawierają brutalne lub drastyczne opisy czynności seksualnych (w tym m.in. wypowiedzi o charakterze seksualnym o znamionach agresji lub zastraszania skierowane przeciwko innej osobie lub grupie osób), naruszając cudzą prywatność lub są nienawistne; (c) ograniczają lub utrudniają innym użytkownikom korzystanie z witryny; (d) noszą znamiona przestępstwa lub wykroczenia albo zachęcają do takiego postępowania; (e) zawierają wirusy lub inne szkodliwe elementy, reklamy jakiegokolwiek rodzaju bądź fałszywe lub wprowadzające w błąd wskazania pochodzenia lub stwierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych. Ponadto użytkownik zapewnia i oświadcza, że nie będzie: (a) podszywać się pod inne osoby ani fałszywie powoływać się na znajomość z inną osobą lub podmiotem; (b) przesyłać, zamieszczać, publikować, transmitować, powielać, rozpowszechniać ani w żaden sposób wykorzystywać informacji ani innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny w celach komercyjnych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innych materiałów); (c) angażować się w wysyłanie niechcianych wiadomości lub zasypywanie informacjami; ani (d) podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem witryny. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie użytkownikowi nie wolno w żaden sposób przesyłać, zamieszczać, publikować, powielać, transmitować ani rozpowszechniać żadnego składnika witryny ani dzieł pochodnych powstałych na jej podstawie, ponieważ witryna jest chroniona prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi. Nie mamy obowiązku monitorowania żadnych treści zamieszczanych w witrynie lub za jej pośrednictwem i nie podejmujemy takiego zobowiązania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że mimo to zachowujemy prawo do monitorowania witryny i ujawniania wszelkich informacji, jeśli jest to konieczne lub właściwe, w celu zachowania zgodności z przepisami lub żądaniami organów państwowych odnoszącymi się do prawidłowego zarządzania witryną bądź zapewnienia ochrony nam lub naszym użytkownikom. Nie będziemy celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości e-mail, chyba że jest to wymagane przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy publikacji lub usuwania, w całości lub w części, wszelkich informacji lub materiałów, które, według naszego wyłącznego uznania, są niedopuszczalne, niepożądane bądź nieodpowiednie lub naruszają niniejsze warunki użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić obronę, zabezpieczać i chronić firmę Havana Club International S.A., jej dyrektorów, kierowników, pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym m.in. uzasadnionymi opłatami i kosztami obsługi prawnej poniesionymi w jakikolwiek sposób w wyniku korzystania przez użytkownika z witryny, umieszczania niej lub przesyłania za jej pośrednictwem jakichkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania lub innych materiałów.

ODPOWIEDZIALNE SPOŻYWANIE ALKOHOLU:

Użytkownik oświadcza i deklaruje, że jest osobą pełnoletnią, która zgodnie z prawem może spożywać i/lub kupować alkohol w oparciu o przepisy obowiązujące w jego kraju zamieszkania. Żadna witryna internetowa ani konto (w serwisie Twitter, Instagram, YouTube, Facebook itp.) związane z marką nie powinny być udostępniane osobom poniżej dopuszczalnego wieku spożywania alkoholu.

HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. i wszelkie spółki należące do Grupy Pernod Ricard od dawna angażują się w promowanie odpowiedzialnego spożycia napojów alkoholowych i zniechęcanie do nadużywania naszych produktów.

Podejmujemy działania poprzez szeroki zakres inicjatyw we współpracy z wieloma organizacjami, w tym stowarzyszeniami branżowymi, organami regulacyjnymi i przedstawicielami władz publicznych.

Korzystając z witryn lub kont społecznościowych marki, użytkownik zgadza się zamieszczać, publikować lub przekazywać treści uwzględniające promowanie odpowiedzialnego spożywania alkoholu i nie zachęcać do nieumiarkowanej lub niewłaściwej konsumpcji naszych produktów. Aby przestrzegać tego zobowiązania, użytkownik nie może przesyłać, publikować, przekazywać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem witryn i kont społecznościowych żadnych materiałów, które:

 • przedstawiają osoby, które nie osiągnęły wieku uprawniającego do spożywania alkoholu lub sprawiają takie wrażenie, a także ukazują je podczas spożywania napojów alkoholowych;
 • zostały przygotowane przez osobę, która nie osiągnęła wieku uprawniającego do spożywania alkoholu;
 • zachęcają osoby niepełnoletnie do kupowania lub spożywania napojów alkoholowych albo nielegalnego, nieodpowiedzialnego lub nieumiarkowanego picia alkoholu;
 • promują nadmierne spożycie alkoholu lub w jakikolwiek sposób potępiają lub krytykują kogokolwiek, kto podejmuje decyzję o niespożywaniu alkoholu;
 • przedstawiają nieodpowiedzialne picie alkoholu w pozytywnym świetle lub wiążą picie alkoholu z jazdą samochodem, obsługą maszyn lub angażowaniem się w jakąkolwiek niebezpieczną działalność;
 • sugerują, że napoje alkoholowe przynoszą jakiekolwiek korzyści fizyczne, psychologiczne lub intelektualne bądź przyczyniają się do sukcesów seksualnych;
 • sugerują, że napoje alkoholowe dają pewność siebie lub pomagają przezwyciężyć problemy indywidualne bądź społeczne;
 • gloryfikują moc alkoholu lub odurzające działanie napoi alkoholowych;
 • wspominają o piciu alkoholu w kontekście jakichkolwiek zachowań nielegalnych, aspołecznych, niebezpiecznych, agresywnych lub przemocowych.

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania wszelkich wpisów, które nie są zgodne z powyższymi zasadami.

Gdzie można znaleźć więcej informacji o naszym zobowiązaniu: http://wise-drinking.com/

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI:

NINIEJSZA WITRYNA, W TYM M.IN. WSZYSTKIE TREŚCI, FUNKCJE I MATERIAŁY, JEST OFEROWANA W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST” BEZ ŻADNYCH BEZPOŚREDNICH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM M.IN. GWARANCJI DOTYCZĄCYCH INFORMACJI LUB NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU, GWARANCJI DOTYCZĄCYCH DOSTĘPNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, PRZYDATNOŚCI BĄDŹ TREŚCI INFORMACJI ORAZ GWARANCJI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NIE GWARANTUJE, ŻE WITRYNA LUB ZAWARTE W NIEJ FUNKCJE LUB TREŚCI BĘDĄ AKTUALNE, I BEZPIECZNE, BĘDĄ DZIAŁAĆ BEZ ZAKŁÓCEŃ I BŁĘDÓW ANI ŻE USTERKI ZOSTANĄ SKORYGOWANE. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NIE UDZIELA GWARANCJI, ŻE WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKÓW. ŻADNE PORADY, WYNIKI ANI INFORMACJE, W FORMIE USTNEJ LUB PISEMNEJ, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE WIĄŻĄ SIĘ Z OFEROWANIEM JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE OKREŚLONO INACZEJ. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST ZADOWOLONY Z WITRYNY, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE JEJ UŻYTKOWANIA.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO FIRMA HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ANI ŻADEN Z JEJ DYREKTORÓW, KIEROWNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI, PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ANI DOSTAWCÓW TREŚCI LUB USŁUG W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SPECJALNE, TOWARZYSZĄCE, WTÓRNE, RETORSYJNE BĄDŹ KARNE WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA WITRYNY LUB ZWIĄZANYCH Z NIĄ TREŚCI, MATERIAŁÓW BĄDŹ FUNKCJI ALBO BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z ICH UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, ZA UTRATĘ PRZYCHODÓW, PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW, KONTRAKTÓW LUB TRANSAKCJI, NAWET JEŚLI HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. LUB DANA OSOBA ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE (NASTĘPCZE LUB WTÓRNE), DLATEGO NIEKTÓRE POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO CZĘŚCI UŻYTKOWNIKÓW. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK TREŚCIĄ PUBLIKOWANĄ, PRZESYŁANĄ, WYMIENIANĄ LUB OTRZYMYWANĄ PRZEZ JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA LUB INNĄ OSOBĘ BĄDŹ W ICH IMIENIU W WITRYNIE LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY, STRATY I PODSTAWY ROSZCZEŃ (NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TA MA CHARAKTER UMOWNY, W TYM M.IN. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZANIEDBANIA LUB INNE) WYNIKAJĄCA Z WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WITRYNY BĄDŹ Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z WITRYNY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 100 EUR ŁĄCZNIE.

ŁĄCZA DO WITRYNY I Z WITRYNY:

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za prawidłowość ani za dostępność informacji udostępnianych przez witryny, do których mogą prowadzić łącza zamieszczone w Witrynie („witryny połączone”). Decyzja o aktywacji łączy należy do użytkownika i jest podejmowana na jego wyłączną odpowiedzialność. Tworzenie łączy z witryny wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody, o którą można wystąpić za pośrednictwem poczty e-mail na adres: HC_contact@havana-club.com. Łącza z/do witryn połączonych nie oznaczają popierania przez Havana Club International S.A. takich witryn ani prezentowanych w nich treści, produktów, reklam i innych materiałów, ani ich powiązania z Havana Club International S.A. Havana Club International S.A. nie tworzy, nie edytuje treści ani nie monitoruje witryn połączonych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Havana Club International S.A. nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne szkody lub straty spowodowane (faktycznie lub rzekomo) korzystaniem z treści, produktów lub usług dostępnych w witrynach połączonych albo poleganiem na takich treściach, produktach lub usługach.

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY:

Zarządzanie tą witryną odbywa się we Francji. We wszystkich kwestiach związanych z niniejszą witryną prawem właściwym jest prawo francuskie. Nie gwarantujemy, że materiały zawarte w witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Osoby decydujące się na dostęp do witryny w innych lokalizacjach robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, o ile przepisy te obowiązują i w zakresie, w jakim obowiązują.

INNE POSTANOWIENIA:

Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania udostępniania jakiejkolwiek części witryny, w tym m.in. jej treści, funkcji lub godzin dostępności, z dowolnego powodu i według naszego wyłącznego uznania. Możemy również nałożyć ograniczenia na niektóre funkcje witryny lub ograniczyć dostęp do części bądź całości bądź bez wcześniejszego powiadomienia i bez obowiązku zapłaty kary z tego tytułu.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wszystkie pozostałe postanowienia będą uważane za pozostające w pełnej mocy i skuteczne.

Ostatnia aktualizacja: 30 października 2020 r.

DOWIEDZ SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

informacje o nowych projektach, produktach i wydarzeniach

SUBSKRYBUJ BIULETYN