Warunki korzystania z treści tworzonych przez użytkowników

Pernod Ricard S.A. (“Pernod Ricard”) zwraca się do użytkowników mediów społecznościowych z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie ulubionych treści na naszych stronach, kanałach społecznościowych i w różnych materiałach promocyjnych. Czytasz to, ponieważ Pernod Ricard zwrócił się do Ciebie o zgodę na wykorzystanie w ten sposób Twoich treści w mediach społecznościowych.

Jako firma zaangażowana w walkę ze szkodliwym piciem alkoholu, będziemy natychmiast usuwać wszelkie posty, które:

zachęcać do picia nielegalnego, nieodpowiedzialnego lub nieumiarkowanego.
gloryfikować mocy alkoholu lub odurzającego działania napoju.
sugerować skojarzenia z gwałtownym, agresywnym, niebezpiecznym lub antyspołecznym zachowaniem.
kojarzą drinka z osiągnięciami, sukcesem seksualnym lub towarzyskim.
są szczególnie atrakcyjne dla osób poniżej wieku uprawniającego do zakupu alkoholu.

W przypadku stwierdzenia niezgodności lub niestosowności treści, zostaną one usunięte w ciągu 72 godzin.

Jeśli zdecydujesz się zezwolić nam na wykorzystanie Twoich treści w mediach społecznościowych (“Treści Społeczne”), odpowiadając z hashtagiem #YesHavanaClub, zgadzasz się na niniejsze warunki korzystania (“Warunki Korzystania”).

kanałów mediów społecznościowych, materiałów promocyjnych i innych właściwości (“Właściwości Pernod Ricard”) Treści Społecznościowych, w tym zdjęć, tekstu, grafiki, audio, wideo, informacji o lokalizacji, komentarzy i innych materiałów z mediów społecznościowych, do wykorzystania przez Pernod Ricard w związku z działalnością Havana Club, w tym z prezentacją produktów Havana Club, marketingiem, promocją, reklamą i innymi działaniami związanymi z konsumentami (“Usługi Pernod Ricard”). Pernod Ricard zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania bez wcześniejszego powiadomienia poprzez opublikowanie zmienionych Warunków użytkowania. W związku z tym, należy zapoznać się z Warunkami Korzystania za każdym razem, gdy udzielane jest pozwolenie lub upoważnienie do zamieszczenia Treści Społecznościowych.

LICENCJA NA TREŚCI SPOŁECZNOŚCIOWE

Niniejszym przyznajesz firmie Pernod Ricard oraz jej spółkom stowarzyszonym i podmiotom zależnym, a także wszystkim ich agentom, licencjobiorcom, sublicencjobiorcom, wykonawcom, następcom prawnym, przedstawicielom prawnym, cesjonariuszom i usługodawcom zewnętrznym oraz ich partnerom detalicznym, agencjom marketingowym lub public relations oraz innym podmiotom stowarzyszonym (“Strony Licencjonowane”) ogólnoświatowe, wieczyste, nieodwołalne, wolne od tantiem, w pełni odpłatne, niewyłączne, zbywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo do wykorzystania Twoich Treści Społecznych w dowolny sposób, który zostanie określony według uznania Stron Licencjonowanych, w tym w pełni opłacone, niewyłączne, zbywalne, podlegające sublicencjonowaniu prawo do wykorzystywania Treści Społecznych Użytkownika w dowolny sposób, który zostanie określony według wyłącznego uznania Stron Licencjonowanych, w tym między innymi na stronach internetowych i stronach w mediach społecznościowych prowadzonych przez Strony Licencjonowane, w promocyjnych wiadomościach e-mail i reklamach oraz we wszelkich innych inicjatywach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, a także we wszelkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości. Strony Licencjonowane mogą wykorzystywać, wyświetlać, reprodukować, rozpowszechniać, przekazywać, tworzyć dzieła pochodne, łączyć z innymi materiałami, zmieniać i/lub edytować Treści Społeczne Użytkownika w dowolny sposób według własnego uznania, bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.

Użytkownik przyznaje Stronom Licencjonowanym prawo do korzystania z jego nazwy użytkownika, prawdziwego imienia i nazwiska, wizerunku, podobizny, opisu użytkownika, lokalizacji lub innych informacji umożliwiających identyfikację, w tym między innymi głosu użytkownika, w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem Treści Społecznościowych użytkownika.

Dane osobowe dla celów niniejszych Warunków użytkowania oznaczają wszelkie informacje, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika lub skontaktowania się z nim w trybie online lub offline. Informacje te obejmują takie dane, jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, informacje demograficzne, takie jak data urodzenia, wiek, płeć oraz zwyczaje i preferencje użytkownika, jeśli informacje te są powiązane z jego danymi osobowymi (łącznie określane jako “Dane osobowe”).

Użytkownik niniejszym zgadza się oraz oświadcza i gwarantuje, że (i) ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści Społecznościowe użytkownika, (ii) jest właścicielem wszelkich praw do Treści Społecznościowych użytkownika i/lub uzyskał odpowiednie prawa i zezwolenia od wszelkich innych osób i/lub podmiotów, które są właścicielami, zarządzają lub w inny sposób roszczą sobie prawa do takich Treści Społecznościowych, (iii) nie jest osobą poniżej wieku uprawniającego do spożywania alkoholu, (iv) korzystanie przez Strony Licencjonowane z Treści Społecznościowych użytkownika zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu nie będzie naruszać praw, w tym m.in. praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych, prywatności, wizerunku, praw moralnych, własnościowych lub innych praw osób trzecich, ani żadnych przepisów prawa, zasad lub regulacji, oraz (v) Treści Społecznościowe nie są zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, obraźliwe, nieprzyzwoite, nie zawierają gróźb, nie nękają, nienawistne, obraźliwe ani w inny sposób niezgodne z prawem.

Użytkownik niniejszym zwalnia Strony Licencjonowane oraz wszelkie osoby działające w ich imieniu z wszelkiej odpowiedzialności związanej w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem Treści Społecznościowych Użytkownika przez Strony Licencjonowane oraz wyraża zgodę na zwolnienie ich z tej odpowiedzialności.

Treści Społeczne przesyłane przez użytkownika uważa się za niepoufne, a Strony Licencjonowane nie mają obowiązku zachowania poufności jakichkolwiek informacji, w jakiejkolwiek formie, zawartych w przesłanych treściach, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z polityką prywatności Stron Licencjonowanych. Odpowiadając hashtagiem #YesHavanaClub, wyrażasz zgodę na gromadzenie przez Pernod Ricard S.A. wszelkich podanych przez Ciebie Danych Osobowych do wykorzystania i ujawnienia przez Strony Licencjonowane w związku z korzystaniem z Twoich Treści Społecznych zgodnie z opisem w niniejszym dokumencie. Jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich Danych Osobowych w ten sposób, prosimy nie odpowiadać za pomocą hashtagu #YesHavanaClub. Twoje Dane Osobowe mogą być przekazywane do serwerów znajdujących się poza krajem, w którym mieszkasz lub do osób trzecich w innych krajach, aby mogły one przetwarzać Dane Osobowe w imieniu Pernod Ricard S.A. Odpowiadając za pomocą hashtagu #YesHavanaClub, wyrażasz zgodę na powyższe gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przekazywanie i przetwarzanie Twoich danych zgodnie z warunkami niniejszych Warunków użytkowania, Polityką prywatności online Pernod Ricard oraz obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych. Pernod Ricard S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich Treści Społecznościowych ze Strony i Nieruchomości Pernod Ricard.

DODATKOWE TERMINY

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do całej Strony, Nieruchomości Pernod Ricard i Usług Pernod Ricard oraz do Twoich Treści Społecznościowych, chyba że postanowiono inaczej. Ponadto, w zakresie, w jakim Twoje Treści Społecznościowe są wyświetlane na Stronie lub na którejkolwiek z Nieruchomości Pernod Ricard lub w związku z Usługami Pernod Ricard, będziesz również podlegać dodatkowym warunkom użytkowania, umowom, wytycznym lub zasadom dostarczonym przez Pernod Ricard, mającym zastosowanie do takich Usług Pernod Ricard i Treści Społecznościowych, a Ty niniejszym zgadzasz się na przestrzeganie takich dodatkowych warunków użytkowania lub usług, umów, wytycznych, instrukcji lub zasad dostarczonych lub opublikowanych przez Pernod Ricard (“Warunki Pernod Ricard”).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

że nie nabędziesz żadnych praw własności ani innych praw do informacji i materiałów zastrzeżonych Pernod Ricard poprzez zezwolenie na wykorzystanie Twoich Treści Społecznych lub w inny sposób korzystanie lub dostęp do Strony, Usług Pernod Ricard lub Nieruchomości Pernod Ricard.

MISCELLANEOUS

Zgadzasz się, że jeśli Pernod Ricard nie skorzysta lub nie wyegzekwuje jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, które są zawarte w niniejszych Warunkach użytkowania (lub z których Pernod Ricard ma korzyść na mocy obowiązującego prawa), nie będzie to traktowane jako formalne zrzeczenie się praw Pernod Ricard i że te prawa lub środki prawne będą nadal dostępne dla Pernod Ricard.

Jeśli jakikolwiek sąd właściwy do orzekania w tej sprawie uzna, że którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania jest nieważne, postanowienie to zostanie usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia Warunków użytkowania. Pozostałe postanowienia niniejszych Warunków użytkowania pozostają ważne i wykonalne.

Witryna jest obsługiwana z Francji. We wszystkich sprawach związanych z niniejszą Witryną właściwym prawem jest prawo francuskie. Nie oświadczamy, że materiały zamieszczone w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do niniejszej Witryny z innych miejsc, czynią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, jeśli i w zakresie, w jakim przepisy te mają zastosowanie.

Last updated: October 30, 2020

DOWIEDZ SIĘ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI

informacje o nowych projektach, produktach i wydarzeniach

SUBSKRYBUJ BIULETYN