REGULAMIN UŻYTKOWANIA 

Niniejszy Regulamin („Regulamin") określa zasady korzystania ze strony internetowej Havana Club dostępnej pod adresem www.havana-club.com zawierającej, między innymi, stronę główną i wszelkie inne strony dostępne pod taką samą nazwą domeny najwyższego poziomu oraz pełną ich zawartość („Strona") określoną przez Havana Club International S.A., („Havana Club International S.A." lub „my"). Jesteśmy uprawnieni do wprowadzania co pewien czas i w dowolnym czasie zmian w Regulaminie bez powiadamiania o nich użytkowników umieszczając takie zmiany w Stronie. KORZYSTANIE Z STRONY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE JAK RÓWNIEŻ NA POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKĘ PLIKÓW „COOKIES”. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na warunki niniejszego Regulaminu, nie może uzyskać dostępu do Strony, ani korzystać z niej w jakikolwiek inny sposób. Korzystanie z Strony, po wprowadzeniu jakichkolwiek modyfikacji do Regulaminu, oznacza ich akceptację i wyrażenie zgody na ich stosowanie.
NOTA PRAWNA

Havana Club („Znak”) jest znakiem towarowym Havana Club Holding S.A.

Wydawca
Niniejsza Strona internetowa stanowi własność i jest publikowana przez Havana Club International S.A., spółkę utworzoną i działającą zgodnie z prawem kubańskim pod numerem rejestru publicznego Nr 159, z siedzibą przy Calle A No 309 e/13 y 15 Vedado, Plaza, Ciudad La Habana, Kuba, o kapitale zakładowym w wysokości USD 500.000. Havana Club International S.A. jest wyłącznym licencjobiorcą Znaku.
Tel: +537 838-5800
Adres poczty elektronicznej: HC_contact@havana-club.com.
Redaktor naczelny: Jérôme Cottin-Bizonne

Projekt i opracowanie
Razorfish France S.A.S, spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem francuskim, z siedzibą przy 57 boulevard de la Villette, 75010 Paryż, Francja.
Tel: (33) 1 58 17 59 00

OGRANICZENIA WIEKOWE DLA UŻYTKOWNIKÓW STRONY

Aby uzyskać dostęp do Strony lub korzystać z niej w inny sposób, użytkownik musi być w wieku uprawniającym go do dokonania zakupu zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w miejscu jego zamieszkania lub miejscu, z którego uzyskuje dostęp do Strony (w zależności od przypadku). Osoba, która nie spełnia tego warunku proszona jest o opuszczenie Strony. Osoby spełniające wymagania wiekowe prosimy o zachowanie umiaru w konsumpcji naszych produktów.

W niektórych krajach istnieje zakaz odwiedzania stron takich, jak nasza z uwagi na to, iż obowiązujące tam miejscowe prawo zakazuje sprzedaży i/lub promocji napojów alkoholowych. Osoby odwiedzające tę Stronę z kraju, w którym taki zakaz obowiązuje proszone są o niezwłoczne jej opuszczenie. Osobom, które nie znają przepisów prawa obowiązujących w ich kraju w tym zakresie zalecamy opuszczenie tej Strony, a przed ponownym korzystaniem z niej - zapoznanie się z przysługującymi im prawami.

Niektóre treści znajdujące się w tej Stronie mogą zawierać materiał, który może być uznany za niewłaściwy lub obraźliwy. Osoby, które uważają jakikolwiek materiał zamieszczony w tej Stronie za niewłaściwy lub obraźliwy prosimy o jej nieodwiedzanie.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

- Ochrona Strony oraz jej treści objęta prawami własności intelektualnej

Strona, tj. takie jej elementy jak architektura, prezentacja, standardy graficzne oraz wszystkie elementy w niej zawarte, jak również wszystkie materiały (teksty, wykresy, grafiki, loga, rysunki, obrazy, itd.) publikowane w Stronie są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi (zwane dalej „Elementami Chronionymi”). Jesteśmy właścicielem i/lub upoważnionym użytkownikiem Elementów Chronionych.

Nie traktując poniższej listy za wyczerpującą użytkownik zobowiązuje się w szczególności do tego, że nie będzie:

- w jakikolwiek sposób zwielokrotniał, kopiował, modyfikował, tworzył opracowań, łączył, odtwarzał, dystrybuował, prezentował, pokazywał, rozpowszechniał, odtwarzał publicznie, przekazywał, transmitował, publikował, sprzedawał, przypisywał, udzielał dalszej licencji, przenosił, udostępniał osobie trzeciej, wprowadzał na rynek wszystkich lub części Elementów Chronionych,

- modyfikował, zmieniał wszystkich lub części Elementów Chronionych w szczególności w celu uzyskania nieupoważnionego dostępu do Strony i korzystania z Strony przy pomocy dowolnych środków innych niż interfejs połączeniowy z przestrzenią użytkownika, przekazywanych w tym celu za pośrednictwem Strony.

- Ochrona znaków towarowych 

Jesteśmy upoważnionym użytkownikiem Znaku oraz wszystkich związanych z nim logo, etykiet lub projektów widocznych w Stronie. Nie udzielamy nikomu naszej zgody na korzystanie z nich poprzez włączenie ich do Strony.

Ponadto użytkownik potwierdza i akceptuje, że wszelkie idee, koncepcje, metody, systemy, projekty, plany, techniki lub inne podobne materiały, które przedstawi lub w jakikolwiek inny sposób zamieści w Stronie (zwane dalej „Materiałami”) mogą być przez nas wykorzystywane w dowolny sposób, przy użyciu dowolnych środków i w dowolnym celu. Użytkownik udziela Havana Club International S.A. wyłącznych praw do Materiałów, nieodwołalnie i nieodpłatnie, w każdym celu, w tym między innymi, w celu zwielokrotniania w takich formach jak pobranie z systemu, reklama, sprzedaż, licencja, w dowolnym lub we wszystkich zakresach, dowolną metodą znaną obecnie lub opracowaną w przyszłości.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU:

W czasie odwiedzania Strony użytkownik może być poproszony o podanie nam pewnych informacji, a nam przysługuje uprawnienie do gromadzenia tych informacji jak również informacji o korzystaniu przez niego z Strony (informacje te zwane są dalej „Informacjami o Użytkowniku”). Zasady gromadzenia Informacji o Użytkowniku przez Havana Club International S.A. i wykorzystywania ich zostały przedstawione w Polityce Prywatności Strony. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za rzetelność, treść i aktualizację Informacji o Użytkowniku.

BRAK POUFNOŚCI:

Użytkownik potwierdza i akceptuje, że w czasie korzystania z Strony wszelkie połączenia i/lub informacje, które podaje w Stronie lub za jej pośrednictwem nie będą traktowane ani jako poufne, ani jako zastrzeżone.

INSTRUKCJE DLA UŻYTKOWNIKA:

Użytkownik gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że podczas korzystania z Strony nie będzie zamieszczał, redagował, przesyłał, rozpowszechniał ani w żaden inny sposób publikował za pośrednictwem Strony jakichkolwiek materiałów, które (a) są chronione prawem autorskim, innym prawem własności lub prawem własności intelektualnej, ani ich opracowań, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszym Regulaminie lub innych wcześniej zatwierdzonych przez użytkownika lub właściciela praw autorskich; (b) są niezgodne z prawem, groźne, napastliwe, bluźniercze, naruszające dobre imię, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nieuczciwe, oszukańcze, zawierają wyraźne lub graficzne relacje lub opisy aktów seksualnych (w tym między innymi podtekstów mających wydźwięk seksualny, odniesień do przemocy seksualnej lub gróźb o charakterze seksualnym kierowanych pod adresem innej osoby bądź grupy osób), naruszających prywatność innych lub nawołujących do nienawiści, (c) ograniczają lub uniemożliwiają innym użytkownikom korzystanie przez nich z Strony, (d) mogą doprowadzać lub zachęcać do przestępstw kryminalnych lub prowadzić do poniesienia odpowiedzialności cywilnej lub karnej, lub (e) zawierają wirus bądź inny szkodliwy element, reklamę dowolnego rodzaju lub fałszywe bądź wprowadzające w błąd informacje o pochodzeniu lub stwierdzenia faktu. Użytkownik również gwarantuje i zobowiązuje się do tego, że nie będzie: (a) podawał fałszywych ani wprowadzających w błąd informacji o powiązaniach z jakąkolwiek osobą bądź podmiotem; (b) pobierał, zamieszczał, publikował, przekazywał, zwielokrotniał ani dystrybuował, ani też w żaden inny sposób wykorzystywał informacji lub innego materiału otrzymanego za pośrednictwem Strony dla celów handlowych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innego materiału); (c) angażował się w spamowanie ani masowe rozsyłanie niepożądanych wiadomości; ani (d) podejmował próby nieupoważnionego dostępu do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Strony. O ile niniejszy Regulamin nie stanowi wyraźnie inaczej, z uwagi na ochronę Strony prawem autorskim zabrania się użytkownikowi pobierania, zamieszczania, publikowania, przekazywania, zwielokrotniania lub dystrybuowania w jakikolwiek sposób dowolnego elementu samej Strony lub opracowań jej dotyczących. Nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania treści zamieszczanych w Stronie lub za jej pośrednictwem, ani też zobowiązania takiego nie przyjmujemy. Użytkownik potwierdza i akceptuje jednak, że zachowujemy prawo do monitorowania Strony oraz ujawniania tych informacji, które będą wymagane przepisami prawa, regulacjami bądź jakimkolwiek innym żądaniem organów państwowych, w celu właściwego prowadzenia Strony lub ochrony nas lub naszych użytkowników. Nie będziemy celowo monitorować ani ujawniać żadnych prywatnych wiadomości przekazywanych drogą elektroniczną, o ile że będzie to wymagane przepisami prawa. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy umieszczenia bądź usunięcia dowolnej informacji lub materiałów, w całości lub w części, które uznamy w naszej wyłącznej ocenie za niedopuszczalne, niepożądane, niewłaściwe lub naruszające niniejszy Regulamin. Użytkownik wyraża zgodę na obronę i przejęcie od Havana Club International S.A., jej członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, agentów i osób powiązanych odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty i wydatki, w tym między innymi, za uzasadnione koszty i opłaty prawne wynikające w jakikolwiek sposób z korzystania z Strony lub umieszczenia bądź przesłania przez użytkownika jakiejkolwiek wiadomości, informacji, oprogramowania bądź innych materiałów za pośrednictwem Strony.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI:

Strona, w tym między innymi, cała zawartość, funkcje i materiały zostają dostarczane w formie „jakie są”, bez żadnych gwarancji, ani wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi, wszelkich gwarancji informacji lub niezakłóconego dostępu, jakichkolwiek gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, przydatności lub treści informacji oraz jakiejkolwiek gwarancji dotyczących tytułu, braku naruszeń, wartości handlowej lub przydatności do określonego celu. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. nie gwarantuje, że dostęp do Strony lub funkcji, cech lub treści w niej zawartych będzie zapewniany na czas, bezpieczny, niezakłócony i wolny od błędów, lub że błędy będą poprawiane. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. nie gwarantuje, że Strona SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA. żadne porady, wyniki lub informacje w formie ustnej bądź pisemnej uzyskane przez użytkownika od HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. lub za pośrednictwem Strony nie mogą stanowić jakiejkolwiek gwarancji, o ile gwarancja ta nie została wyraźnie określona w niniejszych warunkach. Użytkownikowi niezadowolonemu z Strony zaleca się zaprzestanie z jej korzystania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

W żadnym wypadku HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ani żaden z jej członków zarządu, kadry kierowniczej, pracowników, agentów, osób powiązanych ani dostawców treści bądź usług, w zakresie dozwolonym przepisami prawa, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe, wtórne, o charakterze karnym lub moralne wynikające, lub bezpośrednio bądź pośrednio związane z korzystaniem, lub niemożnością korzystania z Strony lub jej zawartości, materiałów bądź funkcji z nią związanych, w tym między innymi, utraty przychodów lub przewidywanych zysków, utraty możliwości biznesowych bądź sprzedaży, nawet w przypadku gdy HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. lub osoba fizyczna, o której mowa powyżej została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody. Z uwagi na fakt, iż niektóre prawodawstwa nie zezwalają na ograniczenie bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie dotyczyć niektórych użytkowników. W żadnym wypadku HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. nie będzie w żaden sposób związana ani nie będzie ponosić odpowiedzialności za treść umieszczoną, przesłaną, otrzymaną lub wymienianą pomiędzy użytkownikami lub innymi osobami bądź w ich imieniu w Stronie lub za jej pośrednictwem. W żadnym wypadku całkowita odpowiedzialność HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. w stosunku do użytkownika za szkody, straty oraz roszczenia (bez względu na to, czy wynikające z umowy czy czynu niedozwolonego, w tym między innymi, z zaniedbania lub z jakiejkolwiek innej przyczyny) wynikającego z niniejszEGO REGULAMINU bądź korzystania z Strony nie przekroczy łącznie kwoty EUR 100 (sto euro).

LINKI ODSYŁAJĄCE DO STRONY I ZNAJDUJĄCE SIĘ NA STRONIE:

Użytkownik potwierdza i akceptuje, że nie ponosi odpowiedzialności za dokładność ani dostępność informacji podanych na stronach internetowych, z którymi użytkownik może połączyć się z Strony („Strony Powiązane"). Decyzja o aktywacji linków zostaje podjęta na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. Utworzenie linków z Strony wymaga naszej uprzedniej pisemnej zgody, o wydanie której można zwrócić się drogą elektroniczną na adres: HC_contact@havana-club.com. Linki odsyłające do Stron Powiązanych i znajdujące się na Stronach Powiązanych nie stanowią wyrazu poparcia ani powiązania takich stron z Havana Club International S.A. ani treścią, produktami. materiałami reklamowymi ani innymi prezentowanymi na tych stronach. Havana Club International S.A. nie autoryzuje, nie redaguje ani nie monitoruje takich Stron Powiązanych. Użytkownik potwierdza i akceptuje, że Havana Club International S.A. nie jest odpowiedzialna ani nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakąkolwiek szkodę czy stratę spowodowaną lub uznaną za spowodowaną bądź związaną z wykorzystaniem takiej treści, produktów lub usług dostępnych na takich Stronach Powiązanych lub poleganiem na nich.

PRAWO WŁAŚCIWE:

Niniejsza Strona jest obsługiwana z Francji. Do wszystkich spraw dotyczących tej Strony mają zastosowanie przepisy prawa francuskiego. Nie zapewniamy, że materiały przedstawione w Stronie są właściwe i dostępne do użytkowania w innych lokalizacjach. Osoby decydujące się na uzyskanie dostępu do Strony z innych lokalizacji robią to z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za zgodność z prawem lokalnym, jeśli i w zakresie. w jakim przepisy tego prawa mają zastosowanie.

INNE POSTANOWIENIA:

Zastrzegamy sobie prawo, z dowolnej przyczyny i według własnego uznania, do rozwiązania, zmiany,  zablokowania lub wstrzymania działania dowolnej części Strony, w tym między innymi jej zawartości, cech funkcjonalnych lub godzin dostępu. Możemy ponadto nałożyć ograniczenia na pewne cechy funkcjonalne Strony lub zablokować użytkownikowi dostęp do części bądź całej Strony bez powiadamiania ani możliwości nałożenia na nas kary z tego tytułu.