Polityka Prywatności Online Wyborowa

13 Jun. 2017

Wyborowa S.A., spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Poznaniu (61-070), przy ul. Janikowskiej 23, o kapitale zakładowym 299 510 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000034442, NIP 7770003038, REGON 631000141 szanuje prawo Użytkownika do prywatności i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika przy odwiedzaniu przez niego witryny pod adresem www.havana-club.com („Strona”), np. w formularzach elektronicznych umieszczanych przez nas na Stronie. Niniejsza Polityka Prywatności informuje Użytkownika o sposobie, w jaki Wyborowa S.A. („Spółka”, „my” lub „nasz”) zbiera, gromadzi, przechowuje, używa i przetwarza dane osobowe przekazywane nam przez Użytkownika za pośrednictwem Strony.

Użytkownikiem jest każda osoba przekazująca Spółce dane osobowe w związku z korzystaniem z Strony.

Przed podaniem danych osobowych prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszą Polityką Prywatności, prosimy o niepodawanie danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie; zmiany nie będą jednak prowadzić do obniżenia poziomu ochrony danych osobowych Użytkownika ani rozszerzać zakresu lub celu przetwarzania danych, dla których Użytkownik przekazał swoje dane osobowe, chyba że uzyskamy zgodę Użytkownika lub będzie to dopuszczalne zgodnie z przepisami prawa. O wszelkich zmianach powiadomimy Użytkownika zamieszczając je w niniejszej Polityce Prywatności. Zachęcamy Użytkownika do regularnego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności w celu upewnienia się, że znane są mu wszystkie zmiany oraz sposób, w jaki informacje podane przez niego mogą być używane.

Zwracamy uwagę, że Wyborowa S.A. jest administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy odwiedzaniu Strony, jeśli w formularzu, za pośrednictwem którego zbieramy dane osobowe znajduje się taka informacja. Administratorem Państwa danych gromadzonych podczas korzystania z Strony www.havana-club.com w pozostałym zakresie jest Pernod Ricard SA; podmiot ten przetwarza Państwa dane zgodnie z polityką prywatności znajdującą się tutaj Polityka Prywatnosci Online.
 

1. Jakie dane osobowe o Użytkowniku zbieramy i w jaki sposób?

Dane osobowe dla celów niniejszej Polityki Prywatności oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w tym np. informacje umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem w trybie online bądź offline). Dane osobowe mogą obejmować np.: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu („informacje umożliwiające identyfikację”), informacje demograficzne, takie jak data urodzenia Użytkownika, wiek, płeć oraz jego nawyki lub preferencje wtedy, gdy dane te są związane z informacjami umożliwiającymi identyfikację Użytkownika (łącznie „dane osobowe”).

Dane osobowe są gromadzone wyłącznie za wiedzą Użytkownika (tj. gdy Użytkownik świadomie przekaże je nam za pośrednictwem jednego z formularzy online dostępnych na naszej Stronie), jeśli Użytkownik wyrazi chęć skorzystania z wielu funkcji i usług oferowanych przez naszą Stronę, co zwykle będzie miało formę:
 

 • rejestracji na naszej Stronie lub wpisania się na listę jej Użytkowników: np. zapisania się na listę obiorców newslettera oferowanego przez naszą Stronę, w stosownych przypadkach;

  loterii lub konkursu;

  organizacji imprez (formularz zaproszenia lub formularze online na tabletach wypełniane przez nasze hostessy);

  informacji zwrotnych, pytań lub uwag przekazywanych za pośrednictwem naszego formularza „Kontakt z nami”;

  innych żądań wymagających podania danych osobowych.
   
Rodzaje i ilość danych zbieranych w celach wskazanych powyżej będą zróżnicowane w zależności od rodzaju aktywności. Żądane dane osobowe mogą dotyczyć: imienia i nazwiska Użytkownika, adresu poczty elektronicznej, kraju zamieszkania, daty urodzenia.
 

2. W jakim celu używamy danych osobowych Użytkownika?

Ogólnie wszystkie zebrane informacje są wykorzystywane w celu, w jakim Użytkownik przekazuje je nam, w celu wskazanym w chwili ich zebrania lub w niniejszej Polityce Prywatności; zostaniesz zawsze poinformowany, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe. Główne cele mogą obejmować przykładowo:
 

 • w chwili rejestracji lub wpisania się na listę użytkowników naszej Strony: przekazane informacje osobowe Użytkownika są wykorzystywane w celu zaoferowania Użytkownikowi korzyści i przywilejów towarzyszących zwykle rejestracji, np. możliwości otrzymywania powiadomień wybranych przez niego w chwili rejestracji lub ich automatycznego przekazywania w chwili rejestracji (np. zamówienie newslettera, udział w loteriach i konkursach, zaproszenie do udziału w imprezie organizowanej przez Spółkę);

  informacje zwrotne, pytania lub komentarze przekazywane za pośrednictwem formularzy „Kontakt z nami” lub “Podziel się z nami swoją opinią”: jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularza online, informacje przekazane przez Użytkownika są wykorzystywane do udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie lub komentarz.
   
Oprócz celu, dla którego Użytkownik podaje swoje dane osobowe, może mieć również opcję (poprzez zaznaczenie pola wyboru lub w inny sposób) wykorzystania jego danych osobowych do aktywności lub usługi innej niż podstawowa aktywność lub usługa, o którą zwrócił się Użytkownik. Na przykład, jeśli Użytkownik zapisuje się do konkursu lub innej promocji może być również zaproszony do zapisania się do otrzymywania newsletterów lub powiadomień z naszej Strony lub z innych witryn bądź produktów Pernod Ricard. Jeśli Użytkownik wybierze takie dodatkowe usługi, dane osobowe, które podał wykorzystamy w celu świadczenia wskazanych usług.

Możemy również wykorzystać adres poczty elektronicznej Użytkownika w celu wysłania mu powiadomień administracyjnych (np. potwierdzenie emailem zapisania się Użytkownika na listę lub wypisania się z niej, potwierdzenie rejestracji), jak również niektórych ogłoszeń związanych z usługami (np. powiadomienia o aktualizacjach Polityki Prywatności, zmiany w naszych usługach lub zasadach wsparcia technicznego, bądź innych związanych z tym zmian), lub komunikacji promocyjnej (z zastrzeżeniem uzyskania zgody Użytkownika).

Możemy również wykorzystać dane osobowe Użytkownika dla celów naszych wewnętrznych badań marketingowych i demograficznych tak, abyśmy mogli stale ulepszać, personalizować i dopasowywać produkty i usługi, które świadczymy na rzecz Użytkownika oraz lepiej spełniać jego potrzeby.
 

3. Co się dzieje, jeśli Użytkownik nie chce przekazać nam swoich informacji osobowych?

Jeśli Użytkownik nie poda danych osobowych na żądanie, może nie mieć dostępu do niektórych aktywności i spersonalizowanych funkcjonalności oferowanych przez naszą Stronę oraz ograniczony dostęp do oferowanych przez nas usług i ofert specjalnych. Na przykład, jeśli Użytkownik odmówi podania swojego adresu poczty elektronicznej, nie będzie mógł otrzymać żadnego z naszych newsletterów ani też w inny sposób zarejestrować się na naszej Stronie. Do prostego przeglądania naszej Strony i uzyskania informacji na temat Havana Club Użytkownik nie musi podawać nam danych osobowych.
 

4. Komu ujawniamy informacje osobowe Użytkownika i dlaczego?

Spółka nigdy nie przekazuje danych osobowych Użytkownika jakiejkolwiek osobie trzeciej z zamiarem użycia przez nią w celach bezpośredniego marketingu, o ile Użytkownik nie zostanie o tym powiadomiony i nie udzieli nam na to swojej zgody.

Spółka może przekazać dane osobowe Użytkownika dla celów określonych w Artykule 2  innym podmiotom należącym do Grupy Pernod Ricard, tj. spółkom kontrolowanym przez Pernod Ricard SA poprzez posiadanie w nich bezpośrednich lub pośrednich udziałów (zwanym łącznie „Grupą Pernod Ricard”), jeśli jest to zgodne z przepisami prawa, w szczególności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę.

Spółka może również przekazywać informacje osobowe Użytkownika osobom trzecim jedynie w poniższych przypadkach:
 

 • możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców w celu np. zapewnienia wsparcia przy administrowaniu Witryną lub przy prowadzaniu aktywności, dla których gromadzone są dane osobowe (np. przy organizacji konkursów i promocji). Każdy z takich usługodawców musi przez cały czas zapewniać danym osobowym Użytkownika ten sam poziom bezpieczeństwa, co Spółka, a współpraca z nim odbywa się na podstawie pisemnej umowy zobowiązującej usługodawcę do zachowania danych osobowych Użytkownika w poufności i przetwarzania ich jedynie dla celów wykonania zlecenia od Spółki;

  możemy również ujawnić dane osobowe Użytkownika, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jeśli w dobrej wierze jesteśmy przekonani o uzasadnionej konieczności takiego działania w celu spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa (np. gdy jest to konieczne ze względu na dochodzenie roszczeń lub obronę przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółki),;

  w przypadku połączenia lub nabycia Spółki, w całości lub części, przez inny podmiot lub w przypadku zamiaru sprzedaży lub zbycia przez Spółkę jego przedsiębiorstwa, w całości lub części, nabywca będzie miał dostęp do informacji zgromadzonych przez Spółkę, które będą obejmować dane osobowe, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podobnie, dane osobowe mogą zostać przeniesione jako część reorganizacji przedsiębiorstwa, postępowania o upadłość lub innego podobnego zdarzenia, jeśli będzie to dozwolone i przeprowadzone zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa;

  możemy przekazać osobom trzecim zbiorcze informacje demograficzne lub informacje uzyskane z badań, przy czym informacje te będą anonimowe (tj. nie będą pozwalały na identyfikację żadnej osoby).

5. Czy informacje osobowe Użytkownika są wysyłane do odbiorców w innych krajach i dlaczego?

Spółka należy do globalnej grupy kapitałowej (Grupa Pernod Ricard), a dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane międzynarodowo. Informacje mogą być przekazywane do państw, w których obowiązują przepisy prawa zapewniające poziom ochrony danych odmienne niż w Polsce. Dane osobowe Użytkownika mogą być również przekazywane pomiędzy różnymi spółkami Grupy Pernod Ricard zlokalizowanymi w różnych krajach. Spółka podejmuje odpowiednie środki w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych poprzez m.in. wdrażanie klauzul umownych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Zapewniamy, że przekazywanie danych osobowych do innych państw będzie miało miejsce wyłącznie w przypadkach, gdy jest to dozwolone przepisami prawa.
 

6. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika ?

Dane osobowe przekazane nam przez Użytkownika za pośrednictwem naszej Strony możemy przechowywać w naszej bazie danych. Dane osobowe Użytkownika przechowujemy przez okres, jaki jest konieczny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały nam przekazane (np. jeśli Użytkownik przekazał nam dane osobowe w celu przesyłania mu newslettera, dane osobowe przetwarzane będą tak długo, jak oferujemy przesyłanie newsletterów).

Może również zaistnieć potrzeba, aby dane osobowe Użytkownika były zachowane przez uzasadniony okres i tak długo, jak będzie to konieczne do wypełniania zobowiązań nałożonych na Spółkę przepisami prawa, rozstrzygnięcia sporów, wyegzekwowania wykonania umowy i w podobnych uzasadnionych celach (np. dla spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego konieczne może być przechowywanie również po zakończeniu konkursu danych osobowych przekazanych na potrzeby zgłoszenia do konkursu i dostarczenia nagrody).

Po upływie powyższego okresu dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte z wszystkich systemów Spółki.

Jeśli Użytkownik zażąda zaprzestania używania przez nas jego danych osobowych do świadczenia na jego rzecz usług, np. wybierze opcję rezygnacji z otrzymywania emaili, prosimy o kontakt w sposób wskazany w Artykule 8. Przypominamy również, że Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych w dowolnym czasie zgodnie z tym samym Artykułem 8.
 

7. Jak zabezpieczamy dane osobowe Użytkownika?

Spółka podejmuje wszelkie niezbędne techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony poufności i zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika zebranych w czasie korzystania przez niego z naszej Strony. Środki te obejmują między innymi przechowywanie danych osobowych Użytkownika w bezpiecznych środowiskach operacyjnych, które są niedostępne dla ogółu, a dostępne jedynie dla upoważnionych pracowników Spółki oraz współpracujących z nami dostawców usług, z którymi podpisano odpowiednie umowy zobowiązujące do ochrony danych osobowych oraz zapewnienia ich poufności.
 

8. W jaki sposób Użytkownik może mieć dostęp do swoich danych osobowych, zmodyfikować lub usunąć je bądź wyrazić sprzeciw co do ich używania?

Jeśli masz pytania lub żądania dotyczące przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e-mail regulamin@wyborowa.pl.

Użytkownik może również skontaktować się z nami w celu poinformowania o swoich decyzjach, w szczególności:
 

 • Użytkownik może zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli będą niedokładne, niekompletne lub nieaktualne bądź zażądać ich usunięcia;

  Użytkownik ma również zawsze możliwość nieprzekazywania nam swoich danych osobowych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu co do ich przetwarzania przez nas. Jeśli jednak Użytkownik wybierze tę opcję, nie będzie mógł korzystać z niektórych oferowanych przez nas usług;

  jeśli Użytkownik nie życzy sobie otrzymywania z naszej Strony newsletterów, ogłoszeń lub innych powiadomień, prosimy o niewybieranie tych opcji w chwili rejestracji. Jeśli Użytkownik wybrał te opcje, a w okresie późniejszym będzie chciał z nich zrezygnować, prosimy o kliknięcie linku umożliwiającego rezygnację, znajdującego się w naszych powiadomieniach lub kontakt z nami na podany powyżej adres e-mail;

  po otrzymaniu każdego powiadomienia drogą elektroniczną wysłanego do Użytkownika będzie on miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania w przyszłości kolejnych powiadomień. W tym celu wystarczy postępować zgodnie z instrukcją znajdującą się w emailu lub skontaktować się z nami na podany powyżej adres e-mail.
   
W powyższych sprawach możesz się również kontaktować z nami na piśmie, na adres: Wyborowa S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa.
 

9. Jak traktujemy informacje podawane przez osoby niepełnoletnie?

Jeśli jesteś Osobą Niepełnoletnią, prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych danych osobowych oraz zaprzestanie korzystania z Strony.

Z uwagi na to, że nasza Strona nie jest przeznaczona dla osób niepełnoletnich („Osoba Niepełnoletnia”), w przypadku podania nam danych osobowych przez Osoby Niepełnoletnie, dane te zbierane są przez nas nieświadomie. W celu korzystania z Strony i oferowanych tam usług Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Jeśli uzyskamy wiarygodne informacje, że przekazane nam dane osobowe dotyczą Osoby Niepełnoletniej, zostaną one niezwłocznie usunięte.
 

10. Jak się z nami skontaktować?

W przypadku pytań, skarg lub komentarzy dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub naszych zasad zbierania danych osobowych o pisemny kontakt z Wyborowa S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa lub email na adres: regulamin@wyborowa.pl.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2017 roku