ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

24 Apr. 2017
ONDERSTAANDE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN (“GEBRUIKSVOORWAARDEN”) REGELEN UW GEBRUIK VAN DE HAVANA CLUB-WEBSITE OP HET ADRES WWW.HAVANA-CLUB.COM, WAARONDER MET NAME DE THUISPAGINA EN ALLE ANDERE PAGINA’S DIE BEANTWOORDEN AAN DEZELFDE TOPLEVELDOMEINNAAM, ALSOOK ALLE INHOUD OP DEZE PAGINA’S (“WEBSITE”), ZOALS TER HAND GESTELD DOOR HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. (“HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. ” OF “WIJ”). EENDER WANNEER EN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING KAN HET MOGELIJK ZIJN DAT WIJ DE GEBRUIKSVOORWAARDEN MOETEN WIJZIGEN EN DEZE WIJZIGINGEN OP DE WEBSITE PUBLICEREN. WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE WEBSITE AANVAARDT U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ALSOOK HET VERTROUWELIJKHEIDS- EN HET COOKIEBELEID. TENZIJ U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANVAARDT, HEBT U GEEN TOEGANG TOT DE WEBSITE OF KUNT U ER GEEN GEBRUIK VAN MAKEN. HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA EEN WIJZIGING AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN STAAT GELIJK AAN HET AANVAARDEN VAN DE ALDUS GEWIJZIGDE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN AAN DE ERKENNING ERVAN.
WETTELIJKE VERMELDINGEN

Het merk Havana Club (“Merk”) is de eigendom van Havana Club Holding N.V.

Uitgever

Deze website wordt uitgegeven door zijn eigenaar, Havana Club International N.V., een vennootschap naar Cubaans recht, opgericht bij openbaar decreet nr. 159, met een aandelenkapitaal van 500.000 USD, gelegen in de Calle A N° 309 e/13 en 15 Vedado, Plaza, Stad Havana, Cuba. Havana Club International N.V. is de alleenhouder van de licentie op het Merk.
Tel.: +537 838-5800
E-mailadres: HC_contact@havana-club.com.
Hoofdredacteur: Jérôme Cottin-Bizonne

Concept en realisatie
Razorfish France S.A.S, een vennootschap naar Frans recht waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen op boulevard de la Villette 57, 75010 Parijs, Frankrijk.
Tel.: +(33) 1 58 17 59 00

MINIMUMLEEFTIJD VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Om toegang te krijgen tot de Website of om hem te gebruiken, dient u de wettelijke minimumleeftijd te hebben om in het land waarin u verblijft of vanwaar u naar de Website gaat alcohol te mogen aankopen (al naargelang uw geval). Is dat niet zo, dan verzoeken wij u om de Website te verlaten. Hebt u de vereiste leeftijd bereikt, dan herinneren we u er toch aan dat onze producten met mate dienen te worden verbruikt.
In sommige landen is het verboden websites zoals de onze te raadplegen, omdat het plaatselijke recht er de verkoop en/of het promoten van alcoholhoudende dranken restricties oplegt. Mocht u deze Website raadplegen vanuit een land waar er dergelijke restricties gelden, gelieve u dan onmiddellijk af te melden. Hebt u geen kennis van de geldende wetten dienaangaande in uw land, dan raden we u aan de Website te verlaten en vooraleer ernaar terug te keren uw rechten na te gaan.

De Website zou inhoud kunnen bevatten die als misplaatst of schokkend kan worden bevonden. Als u van mening bent dat dit het geval is, dan verzoeken we u deze Website niet te raadplegen.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Bescherming van de Website en van de inhoud erop door intellectuele-eigendomsrechten

De Website zelf en in het bijzonder de architectuur ervan, de voorstelling, de huisstijl en de volledige inhoud, evenals alle onderdelen (teksten, schema’s, illustraties, logo’s, tekeningen, afbeeldingen, enz.) die erop worden gepubliceerd, worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten, met name door auteursrechten of door het copyright (hieronder “Beschermde Elementen”). Wij zijn de eigenaars en/of de geautoriseerde gebruikers van de Beschermde Elementen.

In onderstaande lijst een opsomming, niet volledig, van hetgeen waarvan u zich dient te onthouden:

- reproduceren, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, opnieuw opstellen, verdelen, presenteren, tonen, verspreiden, aan het publiek voorstellen, overbrengen, overzenden, publiceren, verkopen, toewijzen, ter beschikking stellen van een derde, vermarkten van een deel of van alle Beschermde Elementen, dan wel werken maken die ervan zijn afgeleid of er deellicenties op toestaan, op welke manier dan ook, of

- alle of een deel van de Beschermde Elementen wijzigen of aantasten met als doel niet-geautoriseerde toegang tot de Website te verkrijgen, dan wel zich hiertoe op een andere manier toegang te verschaffen dan via het hiervoor via de Website aangeboden aanmeldscherm van de ‘user space’.

Bescherming van de merken

Wij zijn de gemachtigde gebruikers van het Merk, alsook van alle logo’s, labels en tekeningen of designs in verband ermee op de website. Dat we ze op de website plaatsen, betekent geenszins dat we u een gebruikerslicentie hierop toekennen.

Bovendien aanvaardt en erkent u dat we alle ontwerpen, ideeën, methodes, systemen, tekeningen of designs, plannen, technieken of gelijkaardige elementen die u op de Website zou kunnen voorstellen of verspreiden (hierna de “Verspreidingen”), op welke manier dan ook, met alle middelen en op alle dragers, mogen gebruiken. U staat Havana Club International N.V. onherroepelijk, gratis en voor de hele wereld, exclusieve rechten toe op deze Verspreidingen, voor welke doeleinden dan ook, met inbegrip van alle reproducties, zoals het downloaden, de publiciteit, de verkoop, de toekenning van een licentie, in welk domein dan ook en aan de hand van alle tot nog toe bekende of nog te ontdekken methodes.  Mocht blijken dat u de houder blijft van de persoonlijkheidsrechten op deze Verspreidingen (met inbegrip van de rechten op het auteurschap en op de inachtneming hiervan), verklaart u bij dezen dat (a) u niet eist dat er vermeldingen die naar u persoonlijk verwijzen worden gekoppeld aan de Verspreidingen of aan enigerlei afgeleide of geactualiseerde werken met betrekking hiertoe; (b) u zich niet verzet tegen de reproductie van deze Verspreidingen door onszelf, onze cessionarissen, onze rechthebbenden of eender wie die van ons een licentie heeft toegekend gekregen; en (c) u hierbij afziet van alle persoonlijkheidsrechten, welke dan ook, die u zou kunnen genieten omtrent de Verspreidingen.

INFORMATIE OVER DE GEBRUIKERS

In het kader van uw gebruik van de website kan u worden gevraagd ons bepaalde inlichtingen te bezorgen. Ook kunnen we eventueel informatie moeten inzamelen over uzelf en de manier waarop u de Website gebruikt (hierna worden deze inlichtingen en deze informatie “Gebruikersinformatie” genoemd). Het beleid dat Havana Club International N.V. toepast op de inzameling en het gebruik van dergelijke Gebruikersinformatie wordt toegelicht in het Vertrouwelijkheidsbeleid van de Website. U erkent en aanvaardt dat u de volledige verantwoordelijkheid draagt van de juistheid, van de inhoud en van de actualisering van uw Gebruikersinformatie.

AFWEZIGHEID VAN VERTROUWELIJKHEID

U erkent en aanvaardt dat er geen enkele mededeling en/of informatie die u door het gebruik van deze Website doorstuurt naar of via de Website, op vertrouwelijke of geheime wijze zal worden behandeld.

GEDRAG VAN DE GEBRUIKERS

U garandeert en aanvaardt dat u bij het gebruik van de Website zich ervan zult weerhouden om op of dankzij de Website onderdelen te uploaden, online te plaatsen, over te brengen, te verspreiden of op enige andere manier te publiceren die: (a) zouden worden beschermd door het auteursrecht (of copyright) of door een ander intellectuele-eigendomsrecht of enige andere of van dergelijke elementen afgeleide werken zouden vormen, tenzij bij dezen toegestaan of tenzij dat de houder van de desbetreffende rechten het gebruik ervan op voorhand heeft geautoriseerd; (b) ongeoorloofd zouden zijn of verwant aan bedreigingen, pesterijen, beledigingen of vloeken, een fout, eerroof, vulgariteiten, obsceniteiten, laster, bedrog of fraude, dan wel expliciete of choquerende seksueel getinte beschrijvingen of uitingen zouden bevatten (met inbegrip van alle seksueel getinte uitingen van gewelddadige aard of in dreigende taal ten aanzien van een ander individu of een groep individuen), dan wel een inbreuk zouden vormen op iemands persoonlijke levenssfeer of tot haat zouden aanzetten, (c) elke andere gebruiker zouden verhinderen de Website te gebruiken en er zijn voordeel bij te doen, (d) een strafbaar feit zouden vormen, dan wel gedrag zouden aanmoedigen dat tot een dergelijk feit zou kunnen leiden, of de dader burgerlijk aansprakelijk zouden stellen, (e) een virus of een ander schadelijk bestanddeel zouden bevatten, enigerlei vorm van reclame, dan wel leugenachtige of bedrieglijke aanduidingen van oorsprong of feitelijke verklaringen. Bovendien garandeert en aanvaardt u dat u zich ervan zult weerhouden: (a) misbruik te maken van de identiteit van een andere natuurlijke of rechtspersoon of te liegen met betrekking tot de verwantschap hiermee; (b) informatie of andere elementen die via de website werden verkregen te downloaden, online te zetten, te publiceren, over te brengen, te reproduceren, te verdelen of enigerwijze te gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve bij uitdrukkelijke toelating van de leverancier van deze informatie of andere elementen); (c) aan “spamming” of aan “flooding” te doen; (d) pogen zich via de Website, zonder toelating, toegang te verschaffen tot andere informaticasystemen. Aangezien deze Website en de componenten ervan beschermd worden door intellectuele-eigendomsrechten, met inbegrip van het auteursrecht (of copyright), is het, tenzij hier uitdrukkelijk anders bepaald, verboden op enigerlei wijze even welke component van de Website zelf, dan wel een werk dat ervan is afgeleid, te downloaden, online te zetten, te publiceren, te reproduceren, over te brengen of te verdelen. Wij zijn geenszins gehouden inhoud, hoe gering ook, op de Website of waartoe deze toegang geeft, te controleren. Wij wijzen dus iedere verantwoordelijkheid dienaangaande af. U erkent en aanvaardt dat we ons evenwel het recht voorbehouden om de Website te superviseren en telkens openlijk te berichten omtrent wat wenselijk of noodzakelijk is om aan een wet, regelgeving of andere vereisten van overheidswege te voldoen om de Website juist te laten werken, ons of onze gebruikers te beschermen.
E-mailberichten van privé-aard zullen we echter niet vrijwillig controleren, noch verspreiden, tenzij vereist door de wet.  Wij behouden ons het recht voor om informatie of elementen waarvan we achten dat ze onaanvaardbaar, ongepast, ongeschikt of indruisend tegen deze Gebruiksvoorwaarden zijn, weigeren online te zetten of geheel, dan wel gedeeltelijk weg te halen. U aanvaardt Havana Club International N.V., haar vennootschapsmandatarissen, leidinggevenden, werknemers, agenten en filialen te verdedigen, schadeloos te stellen en van elke verantwoordelijkheid te ontslaan inzake schade-eisen, aansprakelijkheden, (on)kosten, van welke aard ook, met inbegrip van erelonen en redelijke gerechtskosten die zouden voortspruiten uit enig gebruik dat u maakt van de Website of van het plaatsen of overbrengen van boodschappen, informatie, software of andere elementen middels de Website.  

UITSLUITING VAN WAARBORGEN

DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD, FUNCTIES EN ELEMENTEN, WORDT VERSTREKT ALS DUSDANIG EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORG, MET NAME WAARBORGEN OP INFORMATIEVERSTREKKING OF VOORTDURENDE TOEGANG, WAARBORGEN BETREFFENDE DE BESCHIKBAARHEID, DE JUISTHEID, HET NUT OF DE INHOUD VAN DE INFORMATIE, ALSOOK ALLE WAARBORGEN OMTRENT EIGENDOM, NIET-INBREUK, HANDELSKWALITEIT OF GESCHIKTHEID TEN AANZIEN VAN EEN BEPAALDE DOELSTELLING. HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF DE FUNCTIES, FUNCTIONALITEITEN OF INHOUD ERVAN STEEDS BESCHIKBAAR, BEVEILIGD, ONDERBREKINGS- OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN OF DAT DE TEKORTKOMINGEN EROP ZULLEN WORDEN VERBETERD. HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. GARANDEERT GEENSZINS DAT DE WEBSITE AAN DE EISEN VAN DE GEBRUIKERS ZAL VOLDOEN. RAADGEVINGEN, RESULTATEN OF INFORMATIE DIE U SCHRIFTELIJK OF MONDELING VERSTREKT KRIJGT VAN HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. OF VIA DE WEBSITE HOUDEN GEEN WAARBORGEN IN DIE HIER NIET UITDRUKKELIJK ZOUDEN WORDEN VERMELD.  IN HET GEVAL DAT DE WEBSITE U NIET MEER TEVREDEN STELT, BESTAAT DE ENIGE OPLOSSING VOOR U ERIN HEM NIET MEER TE GEBRUIKEN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN BEDING IS HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. OF EEN VAN HAAR VENNOOTSCHAPSMANDATARISSEN, LEIDINGGEVENDEN, WERKNEMERS, AGENTEN, FILIALEN OF LEVERANCIERS VAN INHOUD OF VAN DIENSTEN, VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEHOUDEN TOT ENIGE SCHADEVERGOEDING, BIJ WIJZE VAN VOORBEELD DAN WEL ALS STRAF, VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, GEBEURLIJKE OF GEVOLGSCHADE DIE TE WIJTEN IS AAN OF RECHTSTREEKS, DAN WEL ONRECHTSTREEKS VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF VAN DE INHOUD, VAN DE ELEMENTEN EN VAN DE FUNCTIES IN VERBAND ERMEE OF UIT DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK ERVAN, MET INBEGRIP VAN INKOMSTEN- OF WINSTDERVING, VERLIES VAN MARKT OF VAN OMZET, ZELFS ALS HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. OF EEN VAN BOVENSTAANDE PERSONEN IN KENNIS ZOU ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBEURLIJKE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT SOMMIGE VAN BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VOOR BEPAALDE GEBRUIKERS VAN TOEPASSING ZIJN. HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. KAN GEENSZINS AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR OF IN VERBAND MET INHOUD DIE WERD GEPUBLICEERD, OVERGEBRACHT, UITGEWISSELD OF ONTVANGEN DOOR OF NAMENS EEN GEBRUIKER, DAN WEL ENIGE ANDERE PERSOON, OP OF VIA DE WEBSITE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HAVANA CLUB INTERNATIONAL N.V. JEGENS U MET BETREKKING TOT ALLE SCHADE, VERLIES EN PUNTEN VAN BEZWAAR (HETZIJ OP GROND VAN CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, DAN WEL OP GROND VAN AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGE DAAD, MET INBEGRIP VAN EEN NALATIGHEID OF ANDERSZINS), TE WIJTEN AAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF AAN HET GEBRUIK DAT U MAAKT VAN DE WEBSITE, MAG GEENSZINS MEER BEDRAGEN DAN IN TOTAAL € 100 (HONDERD EURO).

LINKS NAAR EN VANAF DE WEBSITE

U erkent en aanvaardt dat we niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid of voor de beschikbaarheid van de informatie op de internetsites die verwijzen naar de Website of waarnaar op de Website wordt doorverwezen aan de hand van hypertekstlinks (de “Gelinkte Websites”). De beslissing om deze links aan te klikken ligt bij u en u draagt er de uitsluitende verantwoordelijkheid voor. Voor het aanbrengen van hypertekstlinks op de Website is ons voorafgaande akkoord nodig, dat per e-mail kan worden aangevraagd op volgend adres: HC_contact@havana-club.com. Het bestaan van hypertekstlinks op of naar Gelinkte Websites houdt niet de instemming in, noch de samenwerking met Havana Club International N.V. voor wat deze websites, de inhoud, producten, reclame of andere elementen erop betreft. Havana Club International N.V. is niet de maker, noch de uitgever van deze Gelinkte Websites en oefent er geen controle op uit. U erkent en aanvaardt dat Havana Club International N.V. niet aansprakelijk is of verantwoordelijk kan worden gehouden, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zogenaamde of daadwerkelijke schade, dan wel verlies dat voortspruit uit het gebruik van inhoud, goederen of diensten die ter beschikking staan op deze Gelinkte Websites of wel uit het vertrouwen dat ze genieten.

TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze Website wordt beheerd vanuit Frankrijk. Het Franse recht is van toepassing op alle vragen met betrekking tot deze Website. Wij garanderen niet dat de elementen op de Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in andere landen. Personen die beslissen vanuit andere landen in te loggen op deze Website doen dat onder eigen verantwoordelijkheid en staan in voor de inachtneming van de lokale wetten, voor zover dergelijke wetten van toepassing zijn.

In de hoedanigheid van consument zult u alle dwingende voorschriften genieten van het plaatselijke recht van het land waar u verblijft. Geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden heeft een weerslag op het recht dat u hebt als consument om u op deze bepalingen te laten voorstaan.

VARIA

Wij behouden ons het recht voor om naar ons eigen oordeel en om welke reden dan ook eender welk aspect van de Website, met inbegrip van de inhoud, de functionaliteiten of de uren van beschikbaarheid, te beëindigen, te wijzigen, op te schorten of te onderbreken. Wij kunnen bovendien bepaalde functionaliteiten van de Website inperken of de toegang tot een deel van of tot de volledige Website, zonder voorafgaand bericht of een beboeting, limiteren.
In het geval dat een van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-tegenstelbaar zou worden verklaard, worden de andere bepalingen geacht volledig van kracht te blijven.
 
Jongste update: vrijdag 12 mei 2017