Podmínky Užívání

NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY (DÁLE JEN „PODMÍNKY”) UPRAVUJÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK HAVANA CLUB, JEŽ JSOU PŘÍSTUPNÉ NA ADRESE WWW.HAVANA-CLUB.COM A OBSAHUJÍ M.J. DOMOVSKOU STRÁNKU A VŠECHNY DALŠÍ STRÁNKY POD STEJNOU DOMÉNOU NEJVYŠŠÍHO ŘÁDU A VEŠKERÝ OBSAH NA NICH (DÁLE JEN „STRÁNKY“), JAK JSOU POSKYTOVÁNY SPOLEČNOSTÍ HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A., (DÁLE JEN „HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A.“ NEBO „MY“). ANIŽ BYCHOM VÁM PODÁVALI UPOZORNĚNÍ, MŮŽEME PODMÍNKY PŘÍLEŽITOSTNĚ MĚNIT TAK, ŽE TYTO ZMĚNY UVEDEME NA STRÁNKÁCH. UŽÍVÁNÍM STRÁNEK TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S NIMI, JAKOŽ I S USTANOVENÍMI O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A USTANOVENÍMI O POUŽÍVÁNÍ COOKIES. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, NESMÍTE STRÁNKY NAVŠTĚVOVAT ANI JE JINAK VYUŽÍVAT. UŽÍVÁNÍM STRÁNEK PO JAKÉKOLI ZMĚNĚ PODMÍNEK SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE JAKOUKOLI TAKOVOU ZMĚNOU PODMÍNEK VÁZÁNI.
ZÁKONNÉ UPOZORNĚNÍ

Havana Club (dále jen „Známka”) je ochrannou známkou ve vlastnictví Havana Club Holding S.A.

Vydavatel

Vlastníkem a vydavatelem těchto internetových stránek je společnosti Havana Club International S.A., vzniklá v souladu s právním řádem Kuby pod č. 159, se sídlem Calle A No 309 e/13 y 15 Vedado, Plaza, Ciudad La Habana, Kuba, se základním kapitálem ve výši 500 000 USD. Havana Club International S.A. je výlučným uživatelem licence ke Známce.

Tel: +537 838-5800

Emailová adresa: HC_contact@havana-club.com.

Šéfredaktor: Christian Barré

Návrh a výroba

Razorfish France S.A.S, společnosti vzniklá v souladu s právním řádem Francie, se sídlem 57 boulevard de la Villette, 75010 Paříž, Francie.

Tel: (33) 1 58 17 59 00

VĚKOVÝ POŽADAVEK NA UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Ke vstupu na Stránky a jejich jinému užívání musíte být alespoň ve věku opravňujícím k nákupu lihovin v souladu se zákony příslušné jurisdikce, v níž se nachází vaše bydliště nebo z níž máte (případně) přístup ke Stránkám. Pokud tuto podmínku nesplňujete, odejděte, prosím, z těchto Stránek. Jste-li v předepsaném věku, konzumujte naše produkty s mírou.

V některých zemích je zakázáno navštěvovat stránky, jako jsou naše, jelikož místní zákony omezují prodej a/nebo propagaci alkoholických nápojů. Pokud navštěvujete tyto Stránky ze země, v níž taková omezení platí, okamžitě se, prosím, odpojte. Nejste-li obeznámeni se zákony vaší země v této oblasti, doporučujeme, abyste z těchto Stránek odešli a před dalším pokračováním jejich návštěvy se informovali o vašich právech.       

Tyto Stránky mohou obsahovat určité materiály, které mohou být považovány za nevhodné nebo urážlivé. Považujete-li jakýkoli materiál na těchto Stránkách za nevhodný nebo urážlivý, pak tyto Stránky, prosím, nenavštěvujte.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

  • Ochrana Stránek a jejich obsahu s využitím práv duševního vlastnictví

Stránky samotné, stejně jako jejich architektura, jejich prezentace, grafická úroveň a vše, co obsahují, jakož i veškeré materiály (texty, grafy, grafika, loga, nákresy, obrázky atd.), jež jsou na Stránkách zveřejňovány, jsou chráněny právy duševního vlastnictví, a to včetně autorských práv (dále jen „Chráněné prvky“). Jsme vlastníkem a/nebo oprávněným uživatele těchto Chráněných prvků.

Aniž by níže uvedený seznam byl vyčerpávajícím, nejste oprávněni zejména:

- reprodukovat, kopírovat, upravovat, vytvářet derivátní dílo, kompletovat, znovu vytvářet, distribuovat, prezentovat, zachycovat, rozšiřovat, veřejně ukazovat, převádět, přenášet, zveřejňovat, prodávat, určovat, poskytovat podlicenci, přesouvat, zpřístupňovat třetím osobám, uvádět na trh veškeré nebo jen některé Ochranné prvky, a to jakýmkoli způsobem,

- upravovat, měnit veškeré nebo jen některé Ochranné prvky s cílem zejména získávat neoprávněný přístup ke Stránkám a navštěvovat Stránky jakýmikoli jinými prostředky než přes připojovací rozhraní s uživatelským prostorem poskytovaným pro takový účel prostřednictvím Stránek.
 
  • Ochrana s využitím ochranných známek 

Jsme oprávněným uživatelem Známky a všech souvisejících log, označení a vzorů, které se na Stránkách objevují. Jejich zařazením na Stránky vám neudělujeme licenci k jejich využívání.

Rovněž souhlasíte a berete na vědomí, že jakékoli náměty, koncepce, metody, systémy, vzory, plány, technické postupy nebo jiné podobné materiály, které na Stránkách předložíte nebo jinak sdělíte (dále jen “Návrhy”) můžeme jakýmkoli způsobem, jakýmikoli prostředky a s jakoukoli podporou využít.  Udělujete Havana Club International S.A. výlučná práva k Návrhům, a to neodvolatelně a bez nároku na  odměnu a pro veškeré účely včetně mj. jakékoli reprodukce, jako např. stažení, reklamy, prodeje, licence ve všech oblastech a jakýmkoli způsobem známým v současnosti nebo i v budoucnosti.

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Během vašeho užívání Stránek můžete být požádáni, abyste nám poskytli určité informace, a my jsme oprávněni určité informace o vás a vašem používání Stránek shromažďovat (tyto informace dále jen jako „Uživatelské informace“). Pravidla ohledně shromažďování a využívání těchto Uživatelských informací ze strany Havana Club International S.A. jsou obsaženy v Ustanoveních o ochraně osobních údajů na Stránkách. Berete na vědomí a souhlasíte, že jste výlučně odpovědní za přesnost, obsah a aktualizaci vašich Uživatelských informací.

NEUTAJOVÁNÍ

Souhlasíte a berete na vědomí, že při užívání těchto Stránek se žádná komunikace a/ani informace, jež přenášíte na Stránky nebo prostřednictvím Stránek, nepovažují za důvěrné (citlivé?) ani tajné.

JEDNÁNÍ UŽIVATELE

Zaručujete a souhlasíte, že při užívání Stránek nebudete nahrávat, uvádět ani přenášet na Stránky nebo rozšiřovat ani jinak zveřejňovat prostřednictvím Stránek žádné materiály, které: (a) jsou chráněny autorským právem nebo jiným chráněným právem či právem duševního vlastnictví nebo jakákoli díla z nich odvozená, s výjimkou případů, kdy je to v těchto podmínkách povoleno či je to předem schváleno uživatelem či majitelem autorských práv; (b) jsou nezákonné, výhružné, obtěžující, znevažující, způsobující újmu, hanlivé, vulgární, obscénní, pomlouvačné, klamné, podvodné, obsahují explicitní nebo grafický popis nebo záznam sexuálních aktů (včetně m.j. sexuálního jazyka násilné nebo výhružné povahy zaměřeného na jinou osobu nebo skupinu osob), napadají soukromí jiné osoby nebo vzbuzují nenávist, (c) omezují nebo brání jinému uživateli v užívání Stránek a potěšení z nich, (d) představují nebo pobízejí k jednání, které by představovalo trestný čin nebo způsobovalo občanskoprávní odpovědnost nebo (e) obsahují virus nebo jiný škodlivý prvek, reklamu jakéhokoli druhu nebo zavádějící náznaky původu nebo faktická prohlášení. Rovněž zaručujete a souhlasíte, že nebudete: (a) předstírat ani nesprávně líčit vaši příslušnost k jiné osobě nebo subjektu; (b) nahrávat, uvádět, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, rozšiřovat ani jinak využívat informace nebo jiné materiály získané ze Stránek ke komerčním účelům (jinak, než je výslovně povoleno poskytovatelem takových informací nebo jiných materiálů); (c) provádět spamování nebo flooding; nebo (d) se pokoušet skrze Stránky o získání neoprávněného přístupu do jiných počítačových systémů. S výjimkou případů, kdy je v těchto podmínkách výslovně povoleno jinak, nesmíte nahrávat, uvádět, zveřejňovat, reprodukovat, přenášet ani jinak rozšiřovat žádný prvek Stránek jako takový ani díla odvozená z něho, jelikož ke Stránkám existují autorská práva. Nemáme za povinnost kontrolovat obsah na Stránkách nebo procházející přes Stránky a žádný takový závazek nepřebíráme. Berete však na vědomí a souhlasíte, že si ponecháváme právo Stránky kontrolovat a oznamovat jakékoli informace, jež jsou nezbytné či vhodné k dodržování zákonů, nařízení a plnění jiných vládních dožádání, řádnému provozu Stránek nebo ochraně naší či našich uživatelů. Nebudeme úmyslně kontrolovat ani oznamovat žádné soukromé zprávy v elektronické poště, nebude-li to vyžadováno ze zákona. Vyhrazujeme si právo odmítnout uvedení jakýchkoli informací nebo materiálů nebo je odstranit, a to zcela nebo částečně, jsou-li výlučně dle našeho uvážení nepřijatelné, nežádoucí, nevhodné nebo porušují tyto Podmínky. Souhlasíte, že budete hájit, odškodníte a poskytnete náhradu Havana Club International S.A., jejím ředitelům, vedoucím pracovníkům, zaměstnancům, zástupcům a přidruženým osobám ve vztahu k veškerým nárokům, závazkům, nákladům a výdajům včetně m.j.  přiměřené odměny a nákladů právního zastoupení, jež jakkoli vzniknou z vašeho užívání Stránek nebo umístění či přenosu z vaší strany jakékoli zprávy, informací, softwaru nebo jiných materiálů prostřednictvím Stránek.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

STRÁNKY VČETNĚ MJ. VEŠKERÉHO OBSAHU, FUNKCÍ A MATERIÁLŮ SE POSKYTUJÍ "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ MJ. JAKÉKOLI ZÁRUKY ZA INFORMACE NEBO NEPŘETRŽITÝ PŘÍSTUP, ZÁRUK OHLEDNĚ DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI, ÚČELNOSTI NEBO OBSAHU INFORMACÍ A ZÁRUK PRÁVNÍHO TITULU, NEPORUŠOVÁNÍ, JAKOSTI A ZPŮSOBILOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NERUČÍ ZA TO, ŽE STRÁNKY NEBO FUNKCE, VLASTNOSTI ČI OBSAH NA NICH UVEDENÝ BUDOU ŘÁDNĚ NAČASOVANÉ, BEZPEČNÉ, NEPŘERUŠOVANÉ ČI BEZVADNÉ NEBO ŽE VADY BUDOU OPRAVENY. HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE STRÁNKY BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY UŽIVATELŮ. ŽÁDNÉ RADY, VÝSLEDKY ANI INFORMACE V ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÉ PODOBĚ VÁMI ZÍSKANÉ OD HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEBO PŘES TYTO STRÁNKY NEVYTVÁŘEJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, JEŽ BY NEBYLA VÝSLOVNĚ UVEDENA V TĚCHTO PODMÍNKÁCH. JSTE-LI SE STRÁNKAMI NESPOKOJENI, VAŠÍM JEDINÝM PROSTŘEDKEM ŘEŠENÍ JE PŘESTAT STRÁNKY POUŽÍVAT.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. ANI JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI, ZÁSTUPCI, PŘIDRUŽENÉ OSOBY ANI POSKYTOVATELÉ OBSAHU NEBO SLUŽEB ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ A V ROZSAHU UMOŽNĚNÉM ZÁKONEM NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNOU NEPŘÍMOU, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNOU,  EXEMPLÁRNÍ ŠKODU NEBO ODŠKODNÉ S REPRESÍVNÍ FUNKCÍ, JEŽ VYPLÝVÁ NEBO PŘÍMO ČI NEPŘÍMO SOUVISÍ S UŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ UŽÍVAT STRÁNKY NEBO OBSAH, MATERIÁLY A FUNKCE S NIMI SPOJENÉ, A TO VČETNĚ M.J. UŠLÉHO PŘÍJMU NEBO PŘEDPOKLÁDANÉHO ZISKU NEBO ZTRÁTY PODNIKÁNÍ NEBO ZTRÁTY ODBYTU, I KDYBY SPOLEČNOST HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NEBO TAKOVÁ OSOBA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNA. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ UMOŽNĚNO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, TAKŽE NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ NEMUSÍ PRO URČITÉ UŽIVATELE PLATIT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PAK HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAH UVEDENÝ, PŘENÁŠENÝ, VYMĚŇOVANÝ NEBO OBDRŽENÝ NA STRÁNKÁCH ČI PROSTŘEDNICTÍM NICH KTERÝMKOLI UŽIVATELEM NEBO JINOU OSOBOU ČI V JEJICH ZASTOUPENÍ NEBO V SOUVISLOSTI S TÍM. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK CELKOVÁ ODPOVĚDNOST HAVANA CLUB INTERNATIONAL S.A. VŮČI VAŠÍ OSOBĚ ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A DŮVODY ŽALOBY (AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO OBČANSKOPRÁVNÍ POVAHY VČETNĚ M.J. NEDBALOSTI APOD.) VYPLÝVAJÍCÍ Z PODMÍNEK NEBO VAŠEHO UŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEPŘESÁHNE V SOUHRNU 100 € (jedno sto euro).

ODKAZY ZE STRÁNEK A NA STRÁNKY

Berete na vědomí a souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost za přesnost ani dostupnost informací poskytovaných na internetových stránkách, na něž se můžete ze Stránek připojit ("Propojené stránky“). Rozhodnutí aktivovat propojení je na vás a na vaši výlučnou odpovědnost. Vytváření odkazů ze Stránek vyžaduje náš předchozí písemný souhlas, o nějž lze požádat e-mailem na této adrese: HC_contact@havana-club.com. Odkazy z Propojených stránek a na ně nepředstavují schvalování ani žádné spojení těchto stránek nebo obsahu, produktů, reklamy nebo jiných materiálů uváděných na takových stránkách s Havana Club International S.A. Havana Club International S.A. není autorem těchto Propojených stránek, neprovádí jejich redakci ani je nekontroluje. Berete na vědomí a souhlasíte, že Havana Club International S.A. přímo ani nepřímo neodpovídá ani neručí za žádné škody ani ztrátu způsobené nebo údajně způsobené užíváním takového obsahu, zboží nebo služeb dostupných na těchto Propojených stránkách nebo spoléháním na ně či v souvislosti s nimi. 

ROZHODNÉ PRÁVO

Tyto Stránky jsou provozovány z Francie. Veškeré záležitosti související s těmito Stránkami se řídí francouzským právem. Neprohlašujeme, že materiály na Stránkách jsou vhodné a dostupné k využití v jiných místech. Osoby z jiných míst, které se rozhodnou tyto Stránky navštívit, tak činí z vlastní iniciativy a odpovídají za dodržování místních zákonů, pokud jsou použitelné. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ

Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu a zcela dle vlastního uvážení ukončit, změnit, pozastavit nebo přerušit jakýkoli aspekt Stránek včetně m.j. obsahu, vlastností nebo hodin dostupnosti. Rovněž můžeme u určitých vlastností těchto Stránek stanovit limity nebo omezit váš přístup k části nebo celým Stránkám, a to bez upozornění nebo postihu.
 
16/07/2018